menu Chancel's blog
rss_feed
Chancel's blog
有善始者实繁,能克终者盖寡。

PVE导出虚拟机到KVM

作者:Chancel Yang, 创建:2022-01-31, 字数:506, 已阅:231, 最后更新:2024-03-10

这篇文章更新于 124 天前,文中部分信息可能失效,请自行甄别无效内容。

首先导出Proxmox到备份文件,压缩方法选择无,如下图

DeepinScreenshot_select-area_20220131222305.png

接下来进入Proxmox的宿主机,执行命令转换刚才的备份文件成KVM能识别的硬盘文件(qcow2格式)

Bash
cp /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-105-2022_01_31-19_32_17.vma ~/
vma extract -v vzdump-qemu-105-2022_01_31-19_32_17.vma vzdump-tmp/
qemu-img convert -f raw vzdump-tmp/disk-drive-scsi0.raw -O qcow2 ~/my-kvm-disk.qcow2

my-kvm-disk.qcow2可以直接选择导入到KVM中,最后清理过程文件

Bash
rm -f ~/vzdump-qemu-105-2022_01_31-19_32_17.vma
rm -rf ~/vzdump-tmp

[[replyMessage== null?"发表评论":"发表评论 @ " + replyMessage.m_author]]

account_circle
email
web_asset
textsms

评论列表([[messageResponse.total]])

还没有可以显示的留言...
gravatar
[[messageItem.m_author]] [[messageItem.m_author]]
[[messageItem.create_time]]
[[getEnviron(messageItem.m_environ)]]
[[subMessage.m_author]] [[subMessage.m_author]] @ [[subMessage.parent_message.m_author]] [[subMessage.parent_message.m_author]]
[[subMessage.create_time]]
[[getEnviron(messageItem.m_environ)]]