menu Chancel's blog
rss_feed
Chancel's blog
有善始者实繁,能克终者盖寡。

Linux命令行使用频率统计

作者:Chancel Yang, 创建:2022-07-19, 字数:660, 已阅:131, 最后更新:2022-07-19

这篇文章更新于 728 天前,文中部分信息可能失效,请自行甄别无效内容。

Bash
history | awk '{CMD[$2]++;count++;}END { for (a in CMD)print CMD[a] " " CMD[a]/count*100 "% " a;}' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t | sort -nr | nl | head -n10

使用输出如下

Bash
➜ ~ history | awk '{CMD[$2]++;count++;}END { for (a in CMD)print CMD[a] " " CMD[a]/count*100 "% " a;}' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t | sort -nr | nl | head -n10
   1 542 14.7443%  sudo
   2 303 8.24266%  ll
   3 299 8.13384%  cd
   4 294 7.99782%  adb
   5 268 7.29053%  vim
   6 138 3.75408%  bash
   7 112 3.04679%  yay
   8 109 2.96518%  ping
   9 107 2.91077%  cat
  10 93  2.52992%  scrcpy

[[replyMessage== null?"发表评论":"发表评论 @ " + replyMessage.m_author]]

account_circle
email
web_asset
textsms

评论列表([[messageResponse.total]])

还没有可以显示的留言...
gravatar
[[messageItem.m_author]] [[messageItem.m_author]]
[[messageItem.create_time]]
[[getEnviron(messageItem.m_environ)]]
[[subMessage.m_author]] [[subMessage.m_author]] @ [[subMessage.parent_message.m_author]] [[subMessage.parent_message.m_author]]
[[subMessage.create_time]]
[[getEnviron(messageItem.m_environ)]]