menu Chancel's blog
rss_feed
Chancel's blog
有善始者实繁,能克终者盖寡。

Curl命令统计耗时情况

作者:Chancel Yang, 创建:2021-07-01, 字数:757, 已阅:38, 最后更新:2021-07-01

这篇文章更新于 815 天前,文中部分信息可能失效,请自行甄别无效内容。

创建需要分析的文本内容,可参考CURL - www.mit.edu

➜ ~ cat curl-format.txt
  time_namelookup: %{time_namelookup}\n
    time_connect: %{time_connect}\n
  time_appconnect: %{time_appconnect}\n
   time_redirect: %{time_redirect}\n
  time_pretransfer: %{time_pretransfer}\n
 time_starttransfer: %{time_starttransfer}\n
          ----------\n
     time_total: %{time_total}\n

使用 curl-format.txt 内的格式进行分析

curl -w "@curl-format.txt" -o /dev/null -s -L "https://baidu.com"

资料转载自:使用 curl 命令分析请求的耗时情况


[[replyMessage== null?"发表评论":"发表评论 @ " + replyMessage.m_author]]

account_circle
email
web_asset
textsms

评论列表([[messageResponse.total]])

还没有可以显示的留言...
[[messageItem.m_author]] [[messageItem.m_author]]
[[messageItem.create_time]]
[[getEnviron(messageItem.m_environ)]]
[[subMessage.m_author]] [[subMessage.m_author]] @ [[subMessage.parent_message.m_author]] [[subMessage.parent_message.m_author]]
[[subMessage.create_time]]
[[getEnviron(messageItem.m_environ)]]